[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลแวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลแวงน้อย อ.แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
งานแผนและงบประมาณ
เอกสารประชาสัมพันธ์
งานตรวจสอบภายใน
รายงานด้านการเงิน
ระเบียบ กฏ หมาย
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 2 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี61-65ฉ.1  
 

ประกาศเทศบาลตำบลแวงน้อย
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
***************************
                                 ด้วยเทศบาลตำบลแวงน้อย ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 –๒๕๖5 ) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตลอดจนการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนราชการๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้จำนวน 8 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
เพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมภิบาล
                                 บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลแวงน้อย ครั้งที่ 1/๒๕63 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และนายกเทศมนตรีตำบลแวงน้อย ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ ของทางราชการ จึงประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เพื่อใช้แนวทางในการบริหารงบประมาณของเทศบาลตำบลแวงน้อย ต่อไป
                                 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
                                                                                               ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62
                                                                                                                         (นายไพฑูรย์ กิตติปัญจมาศ)
                                                                                                                         นายกเทศมนตรีตำบลแวงน้อย

เอกสารดาว์นโหลด