[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลแวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลแวงน้อย อ.แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
งานแผนและงบประมาณ
เอกสารประชาสัมพันธ์
งานตรวจสอบภายใน
รายงานด้านการเงิน
ระเบียบ กฏ หมาย
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 2 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี61-65  
 

ประกาศเทศบาลตำบลแวงน้อย
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
***************************
                                  ด้วยเทศบาลตำบลแวงน้อย ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕ ) เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนา โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้จำนวน ๘ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
เพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมภิบาล
บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลแวงน้อย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ประกอบกับหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลตำบลแวงน้อย เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลแวงน้อย ต่อไป
                                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
                                                                                  ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
                                                                                                                 นายไพฑูรย์ กิตติปัญจมาศ
                                                                                                                (นายไพฑูรย์ กิตติปัญจมาศ)
                                                                                                               นายกเทศมนตรีตำบลแวงน้อย

เอกสารดาว์นโหลด 1

เอกสารดาว์นโหลด 2
เอกสารดาว์นโหลด 3