[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลแวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลแวงน้อย อ.แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
งานแผนและงบประมาณ
เอกสารประชาสัมพันธ์
งานตรวจสอบภายใน
รายงานด้านการเงิน
ระเบียบ กฏ หมาย
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 2 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
ประกาศใช้เทศบัญญัติ 63  
 

                                                                                ประกาศเทศบาลตำบลแวงน้อย
                                                      เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
                                                                                   *************************
                      ด้วยเทศบาลตำบลแวงน้อย ได้รับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563       ากนายอำเภอแวงน้อย ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ที่ ขก 0023.25/ 2373 ลงวันที่ 9 กันยายน 2562 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบอำนาจให้นายอำเภอแวงน้อย ปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ 5044/2560 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2560    เรื่อง มอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการประจำ จังหวัดขอนแก่น      นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน ผนวก 3 ข้อ 4.4.1 เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 62 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน จึงประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลแวงน้อยต่อไป
                     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
                                                                                             ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562

                                                                                                      นายไพฑูรย์ กิตติปัญจมาศ
                                                                                                     (นายไพฑูรย์ กิตติปัญจมาศ)
                                                                                                   นายกเทศมนตรีตำบลแวงน้อย

เอกสารดาว์นโลหด