[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลแวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลแวงน้อย อ.แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารประชาสัมพันธ์
แผนดำเนินงาน
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 2 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
คู่มือประชาชน  
 

           ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.  ๒๕๕๘ กำหนดให้ทุกหน่วยงานที่มีกระบวนงานบริการประชาชน จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในการอำนวยความสะดวกในการให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ เทศบาลตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น  จึงขอส่งประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์  คู่มือประชาชนของเทศบาลตำบลแวงน้อย  รายละเอียดดังนี้

1)คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ข้อ 24
2)คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลง ข้อ 28
3)คู่มือประชาชน การจดทะเบียบพาณิชย์ เลิกกิจการ ข้อ 32
4)คู่มือประชาชน การขอใบรับรองการ่อสร้าง ข้อ 136
5)คู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม  ม.21 ข้อ 138
6)คู่มือประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงฯ  ข้อ 140
7)คู่มือประชาชน  การขออนุญาตด้ดแปลง ม 21 ข้อ 141
8)คู่มือประชาชนการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ม 22 ข้อ 143
9)คู่มือประชาชนการแจ้งก่อสร้างอาคาร ตาม ม39 ข้อ 144
10)คู่มือประชาชนการแจ้งขุดดิน ข้อ 145
11)คู่มือประชาชนการแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร 39 ทวิ ข้อ 146
12)คู่มือประชาชนการแจ้งดัดแปลงอาคาร 39 ทวิ ข้อ 147
13)คู่มือประชาชนการแจ้งถมดิน ข้อ 148
14)คู่มือประชาชนการขอรับบำเหน็จตกทอด  ข้อ 206
15)คู่มือประชาชนการขอรับบำเหน็จปกกติ ข้อ 207
16)คู่มือประชาชนการขอรับบำเหน็จปกติของทายาท  208
17)คู่มือประชาชนการขอรับบำเหน็จพิเศษของลููกจ้างประจำ ข้อ 210
19)คู่มือประชาชนการขอรับบำหน็จพิเศษของลูกจ้าง ข้อ 211
20)คู่มือประชาชนการโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
21)คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ข้อ 232
22)คู่มือประชาชนการต่อใบอนุญาต จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
23)คู่มือประชาชนการต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ข้อ 224
24)คู่มือประชาชนการต่อใบอนุญาตประกอบกิจฯ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ข้อ 225
25)คู่มือประชาชนการต่อใบอนุญาตประกอบกิจฯ รับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ข้อ
26)คู่มือประชาชนการต่อใบอนุญาตประกอบกิจฯ รับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป ข้อ 22
27)คู่มือประชาชนการต่อใบอนุญาตประกอบกิจฯ รับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล ข้อ 228
28)คู่มือประชาชนการต่อใบอนุญาตประกอบกิจฯ รับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติอเชื้อ
29)คู่มือประชาชนการต่อใบอนุญาตประกอบกิจฯ รับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
31)คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตสะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  ข้อ 233
32)คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ข้อ 234
33)คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตประกอบกิจฯ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ข้อ 235
34)คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตประกอบกิจฯกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ข้อ 236
35)คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตประกอบกิจฯกำจัดมูลฝอยทั่วไป ข้อ 237
36)คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตประกอบกิจฯกำจัดสิ่งปฏิกูล ข้อ 238
37)คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตประกอบกิจฯเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ ข้อ 239
38)คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
39)คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตประกอบกิจฯเก็บและขนสิ่งปฏิกูล ข้อ 241
40) คู่มือประชาชนการขอหนังสือจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ต
51)คู่มือประชาชนการจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน  เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ
52)คู่มือประชาชนการจำหน่ายชื่อสกุล
53)คู่มือประชาชนการแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
54)คู่มือประชาชนการแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
55)คู่มือประชาชนการตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน
56)คู่มือประชาชนการตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
65)คู่มือประชาชนการเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ
66)คู่มือประชาชนการเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย
67)คู่มือประชาชนการเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลัก
68)คู่มือประชาชนการเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ
69)คู่มือประชาชนการเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499
70)คู่มือประชาชนการเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย
71)คู่มือประชาชนการเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต
72)คู่มือประชาชนการเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง
73)คู่มือประชาชนการเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา  ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน
74)คู่มือประชาชนการเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ "ตายหรือจำหน่าย" ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง
75)คู่มือประชาชนการรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น