[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลแวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลแวงน้อย อ.แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
งานแผนและงบประมาณ
เอกสารประชาสัมพันธ์
งานตรวจสอบภายใน
รายงานด้านการเงิน
ระเบียบ กฏ หมาย
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 2 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.  
 

ประกาศเทศบาลตำบลแวงน้อย
เรื่อง การใช้ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
ของเทศบาลตำบลแวงน้อย
*********************
                                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 33 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มีมติให้การประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ให้ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
บัดนี้ คณะกรรมการแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖1 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เห็นชอบให้เทศบาลตำบลแวงน้อย ประกาศใช้แผนจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 ของเทศบาล ตำบลแวงน้อย เพื่อไปจัดทำปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ ที่บูรณาการแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ที่รวดเร็วฉับพลัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งแนวคิดการเป็นหน่วยงานสมัยใหม่ที่กะทัดรัดและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกรอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามแนวนโยบายภาครัฐ มีความทันสมัย โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นมืออาชีพ สามารถพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
                                                                                        ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖1
                                                                                                                 ( นายไพฑูรย์ กิตติปัญจมาศ)
                                                                                                                นายกเทศมนตรีตำบลแวงน้อย
เอกสารดาว์นโลหด